Gerda Boëthius Minnesfond 2023-08-30T08:54:28+02:00

Stiftelsen Gerda Boëthius minnesfond

Stiftelsen Gerda Boëthius’ minnesfond utdelar varje år ett eller flera stipendium för vetenskapliga undersökningar inom de områden som låg Gerda Boëthius varmast om hjärtat: konsthistoria (konstvetenskap), etnologi och hemslöjd.

Det arbete för vilket bidrag söks ska utmynna i resultat som offentliggörs, normalt i form av en publikation. Medel kan sökas för exempelvis resor, tryckningsbidrag eller kostnader för insamling av material. Bidrag ur fonden ges normalt inte till arvoden och levnadsomkostnader. Den sökandes akademiska meriter skall anges i ansökan.

Inga särskilda ansökningsblanketter förekommer. Sökande uppmanas att skicka in sådana uppgifter och handlingar som kan anses relevanta för ansökan. Till sådana uppgifter hör en kostnadskalkyl för det sökta projektet.

Under de senaste åren har stipendier i regel tillfallit doktorander eller redan disputerade forskare. Några specificerade krav förekommer dock inte.

Sista ansökningsdag för nästa utdelningstillfälle är 10 april 2024.

Ansökan ställs till:
Zornmuseet
Ref: Gerda Boëthius Minnesfond
Vasagatan 36
792 31 Mora

För ytterligare information, kontakta museidirektör Johan Cederlund.
E-post: johan.cederlund@zorn.se
Telefon: 0250-592310

Om Gerda Boëthius

Gerda Boëthius (1890–1961) var Zornsamlingarnas första intendent, verksam från 1921 fram till 1957. Hon blev år 1921 även Sveriges första kvinnliga filosofiedoktor i konsthistoria med avhandlingen De tegelornerade kyrkorna i norra Svealand, framlagd vid Stockholms högskola. Sex år senare blev hon docent vid samma lärosäte.

Gerda Boëthius’ bok Zorn – tecknaren, målaren, etsaren, skulptören (1949) fungerar ännu som referensverk när det gäller forskningen om konstnären. Vid sidan om vetenskapliga insatser inom kyrkoarkitektur och om Anders Zorn intresserade sig Gerda Boëthius för äldre timmerbyggnadskonst. Det var Gerda Boëthius som fullföljde Zorns planer på att i Mora skapa en arkitektonisk ensemble av äldre timmerbyggnader, det som numera kallas Zorns gammelgård. Hon skrev även verket Studier i den nordiska timmerbyggnadskonsten (1927). Ett annat av hennes intressen var svensk hemslöjd. Tidskriften Hemslöjd tillkom 1933 på hennes initiativ och under 26 år var hon dess redaktör.